Fågelföreningen Tärnan
För skådare i Nyköping & Oxelösund

Fågelföreningen Tärnan

Fågelföreningen Tärnan

Sidan uppdaterad 2016-04-24

Räddningsprojekt för ejdern

Ejderstammen i Sörmland har, liksom på många andra håll, minskat kraftigt på senare tid. Orsakerna är säkert flera, men i ytterskärgården spelar den allt större havsörnstammen liksom ökad förekomst av mink en stor roll.

Längst ut i skärgården utanför Oxelösund ligger ön Hävringe. Där saknas, tack vare öns isolerade läge, en fast stam av mink. Där är det havsörnarna som är det stora hotet mot ejderns fortlevnad. Vid besök på ön under ruvningstid de senaste åren, bl.a. i samband med fågelinventeringar, har så många som 17 havsörnar samtidigt setts på ön. Det är företrädesvis yngre, icke häckande, örnar som hittat ett lättillgängligt födoställe. De går helt sonika omkring och tar de ruvande ådorna på bon de kommer åt. Även äggen verkar de ta. Klarar en åda sig undan, och örnarna inte hittar eller kommer åt äggen, är trutar och kråkor snabbt framme och förser sig.

Under 2015 konstaterades ca 100 par ejder inleda häckning på Hävringe, men endast ett fåtal ungar sågs ha kommit ut på vattnet.

På initiativ av Nils Kjellberg, ordförande i Sörmlands Skärgårds Intresseförening (SSIF), startades under hösten 2015 ett projekt under namnet "Sörmlands ejderhusprojekt". En arbets/projektgrupp bestående av Lennart Wahlén, Björn Erixon, Jan Gustafsson och Mats Andersson från Fågelföreningen Tärnan samt Nils Kjellberg från SSIF bildades.


Ejderhus
Öknaeleven Edvin Malmkvist har placerat ut ett av ejderhusen. Foto © Bildbeviset, fotograf Peter Karlsson

Projektets syfte är att försöka skydda ejdrarnas häckningar, i första hand på Hävringe, men det kan, om det slår väl ut, komma att utökas. I ett första skede är projektet tänkt att hålla på i tre år, alltså t.o.m. 2018. Huvudman för projektet är Föreningen Sörmlands Ornitologer (FSO).

Arbetsgruppen har tagit kontakt med andra intressenter och berörda. Markägaren Statens Fastighetsverk (SFV), Hävringe El- och Stugförening, Hävringelotsarnas jaktvårdförening samt skötsel- och tillsynsansvariga hos Länsstyrelsen i Sörmlands län har alla informerats om projektet och alla har också ställt sig positiva till det.

Förutom Tärnan och SSIF har i dagsläget Naturskyddsföreningen i Nyköping och Oxelösund, Världsnaturfonden (WWF), Öknaskolan Sörmlands Naturbruk och SSAB i Oxelösund bidragit ekonomiskt till projektet.

Som framgår av projektnamnet "Sörmlands ejderhusprojekt", går det hela ut på att erbjuda ådorna (ejderhonorna) skydd i form av "ejderhus" under ruvningen så att örnarna inte hittar eller kan komma åt dem. I bl.a. Norge har ejderhus använts sedan lång tid, men då främst för att lätt kunna komma åt dun och ägg. I Stockholms skärgård, där man också har stor havsörnspredation på ejder, testades under år 2015 ejderhus i liten skala.

Tack vare att det inte finns mink på Hävringe, tror vi att det finns stor chans att ejderhusprojektet kan bli lyckosamt där.

Under den gångna vintern/vårvintern har elever från Öknaskolans jakt- och viltvårdslinje, under ledning av läraren Stephan Gäfvert, tillverkat och målat 30 stycken ejderhus. Detta som en del av ett eget projektarbete. Husen är byggda som lådor utan botten, med ungefärliga mått 80x60x40cm. Olika varianter på öppningar har gjorts för att utröna om någon modell är mer framgångsrik. Öknaskolan har stått för material, arbete och transport till Oxelösund.

Nu i mars 2016 har ejderhusen transporterats ut till Hävringe med hjälp av Lars Sandin/Per Carlsson och Fredrik Blomkvist/Marelox.

Vid tre tillfällen har medlemmar i Tärnan varit ute och placerat ut husen på Hävringe. I första hand har husen placerats på sådana ställen, där man vet att det varit ejderbon tidigare år. Några av stugägarna på ön har också deltagit i detta arbete, vilket vi är extra tacksamma för.

En av dagarna var Stephan Gäfvert och tre av eleverna från Öknaskolan med och placerade ut sina alster. Den sista dagen byggdes ett antal enklare skydd för ådorna, att ligga och ruva under, på plats i terrängen. Sammanlagt 30 ejderhus och 31 enklare skydd väntar nu på sina hyresgäster.

Det ska bli mycket spännande att se hur det hela faller ut. Om ådorna accepterar de bostäder vi erbjuder, och om det i så fall ger någon effekt i form av fler ejderungar på vattnet.

Det kan också hända att vi får andra "hyresgäster" än ejdrar. Skrake och gravand kan man tänka sig, liksom svärta. Svärtan häckar senare, så i bästa fall kan vi få både ejder och svärta som byter av varandra i samma hus.

Under april, maj och juni kommer inventering och kontroll av häckningsresultatet att göras. För att underlätta detta arbete har alla ejderhus numrerats och koordinatsatts.

Intresset har varit stort för projektet, både hos media och andra. Under en av arbetsdagarna på Hävringe var t.ex. Radio Sörmland, Södermanlands Nyheter och tidningen Skärgården på plats för att göra reportage. Dessutom har Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och några ornitologer från samma län varit på studiebesök.

Södermanlands Nyheter planerar också att sätta in en webbkamera i ett av ejderhusen.

Mats Andersson


Flera bilder från ejderprojektet hittar du här.

Copyright © Fågelföreningen Tärnan 2004-2022. All rights reserved